BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH CỦA MIC


Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm một cách trung thực và đầy đủ tất cả các dữ liệu mà Người được bảo hiểm biết hoặc có thể biết để không bị ảnh hưởng đến quyền được bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm này.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành vi không trung thực của nhân viên của Người được bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất về tiền bạc hay hàng hóa mà người được bảo hiểm phải gánh chịu phát sinh từ hành động cố ý hay hành động gian lận hay không trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm liên quan đến chức vụ của họ:

– Trong thời hạn bảo hiểm.

– Trong suốt quá trình làm việc liên tục của nhân viên đó.

– Được phát hiện trong thời hạn bồi thường hoặc trong vòng 12 tháng sau đó hoặc trong vòng 12 tháng sau khi nhân viên đó nghỉ việc, bất cứ thời hạn nào đến trước.

MỨC TRÁCH NHIỆM

Là giới hạn trách nhiệm tối đa mà Người bảo hiểm trả cho Người được bảo hiểm.

Bao gồm trách nhiệm cho một vụ tổn thất và tổng mức trách nhiệm cho toàn bộ các vụ tổn thất trong năm bảo hiểm.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

  • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền
  • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền
  • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo